Informace o zpracování osobních údajů

Email:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ
OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – znění účinné od 25.5.2018:

Společnost UNITY!cx s.r.o., IČ: 28519876, se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 provádí v souvislosti
se zasíláním svých obchodních sdělení osobám, které k tomu dali svůj souhlas, následující zpracování
osobních údajů:

- zpracovávané osobní údaje poskytuté osobou, která není zákazníkem: mj. e-mailová adresa;
jméno, příjmení a případně též firma (je-li adresát obchodních sdělení podnikající fyzickou
osobou) - v případě, že adresát obchodních sdělení některý z těchto údajů společnosti UNITY!cx
s.r.o. sdělil;
- správcem osobních údajů je společnost UNITY!cx s.r.o.;
- zpracování osobních údajů provádí a zpracovatelem je společnost UNITY!cx s.r.o., a to buď zcela
samostatně či za využití služeb dalších poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, přičemž o bližší informace ohledně takovýchto poskytovatelů aktuálně případně
využívaných společností UNITY!cx s.r.o. je možné požádat elektronicky na e-mailové adrese
gdpr@unitycx.cz;
- účel zpracování: zasílání obchodních sdělení společnosti UNITY!cx s.r.o.;
- právní základ zpracování: souhlas adresáta obchodního sdělení;
- doba zpracování: 5 let ode dne udělení souhlasu či do doby vyjádření nesouhlasu subjektu údajů
se zasíláním obchodních sdělení, resp. zpracováním osobních údajů za tímto účelem, dle toho,
který z okamžiků nastane dříve;
- způsob zpracování: (i) vedení v databázi (elektronické) adresátů obchodních sdělení, přičemž
osobní údaje adresáta jsou v této databázi uloženy pouze po shora uvedenou dobu zpracování
osobních údajů a následně jsou vymazávány (nedojde-li v mezidobí k obnově či vzniku nového
právního důvodu pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, a tedy
ponechání osobních údajů adresáta v této databázi) a (ii) zasílání obchodních sdělení;
- s výjimkou případných poskytovatelů zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
nezpřístupňuje společnost UNITY!cx s.r.o. osobní údaje shromážděné za shora uvedeným účelem
žádné třetí osobě (přičemž o bližší informace ohledně takovýchto poskytovatelů aktuálně
případně využívaných společností UNITY!cx s.r.o. je možné požádat elektronicky na e-mailové
adrese gdpr@unitycx.cz;
- zdroj osobních údajů: adresát obchodních sdělení.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tedy obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen „Nařízení“) má adresát obchodních sdělení mj.:

- právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve smyslu čl. 15 Nařízení;
- právo požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení;
- právo požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení;
- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení;
- právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení;
- právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Současně společnost UNITY!cx s.r.o. upozorňuje na právo adresáta obchodních sdělení vznést
kdykoli námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (viz
právo vznést námitku dle článku 21 Nařízení).

Další informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním internetového obchodu na e-
mailové adrese gdpr@unitycx.cz